استاد احمد پیروی


 

 

نام و نام خانوادگی : احمد پیروی
تاریخ تولد : 1631
مدارک تحصیلی
کاردانی : کامپیوتر دانشگاه شهید منتظری مشهد
کارشناسی : تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی تهران
کارشناسی ارشد : تفسیر قرآن دانشکده علوم و معارف قرآن مشهد
حوزوی : سطح یک حوزه آیت اهلل مجتهدی تهران