دکتر حسین مهدیانسوابق فردی
نام و نام خانوادگی : حسین مهدیان تاریخ تولد : 1358
مدارک تحصیلی
کارشناسی : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی- دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی- دانشگاه عالمه طباطبایی تهران- سال 1385
دکتری : روانشناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران- سال 1390

دانلود رزومه