آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیرسوابق فردی
نام و نام خانوادگی : ابوطالب سعادتی شامیر 
محل تولد : خراسان شمالی ، فاروج
مدارک تحصیلی
کارشناسی: تربیت معلم سبزوار
کارشناسی ارشد : تربیت معلم تهران
دکترای تخصصی : تربیت معلم تهران