حامد سیامکی خبوشانسوابق فردی
نام و نام خانوادگی : حامد سیامکی خبوشان
تاریخ تولد : 1365
محل تولد : قوچان
مدارک تحصیلی
کاردانی : حرفه و فن ، دانشگاه تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار
کارشناسی : راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دانلود رزومه