جمیله خطیبیجمیله خطیبی

تحصیلات: کارشناسی مشاوره و راهنمایی- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی- دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی

دوره ها و کارگاهها:  CBT مقدماتی- کارگاه خانواده درمانی و زوج درمانی- کارگاه روایت درمانی- کارگاه مشاوره و مداخله در پیمان شکنی زناشویی و خانواده

حوزه تخصصی: خانواده- نوجوان