محمد علی موسوی تقی ابادی


محمد علی موسوی تقی آبادی

تحصیلات: دکتری پزشکی- گواهینامه تخصصی روانپزشک شماره نظام 83240 – متخصص اعصاب و روان

سوابق: شاغل بیمارستان شمس الشموس- درمانگاه شوریده- درمانگاه فرهنگیان شماره 2

حوزه تخصصی: افسردگی- سوگ