محمد علی موسوی تقی ابادیدکتر سید محمد علی موسوی


متخصص اعصاب وروان ، روانپزشک ورواندرمانگر


عضو انجمن روانپزشکان ایران


مدیر گروه روانپزشکی بیمارستان شمس الشموس


مدرس دانشگاه