پریدخت بمبئی چیپریدخت بمبی چی

تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهارت ها و دوره ها: اجرا کننده آزمون های شخصیتی NEO- MMPI –طرح واره-

مدرس گروه روانشناسی دانشگاه سلمان- کارشناس تحول اداری در سازمان مرکزی عاوم پزشکی مشهد

حوزه تخصصی: زوج درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری و مشاوره پیش از ازدواج- اختلالات OCD, OGD, PTSD – اختلالات جنسی