کتاب نیروی حالکتاب نیروی حال 

نویسنده : اکهارت تول 

مترجم : مسیحا برزگر 

بسیاری از ما بیشتر عمرمان را در زندان افکار محدود کننده خود می گذرانیم . ما هرگز قدم از محدوده تنگ تاریکی که توسط ذهن خود ساخته ایم بیرون نمی گذاریم و اسیر شخصیت خود ساخته که از گذشته ها تاثیر می گیرد هستیم . شخصیتی که آن را به اشتباه "من " مینامیم . در تو هم مانند تام افراد بشر ، بعدی از اگاهی وجود دارد که بسیار ژرف تر از افکار تو است . بعدی که خود واقعی تو است و می توان آن را حضور ، اگاهی یا شعور مطلق نامید . بعضی از تعالیم باستانی آن را مسیح درون یا ذات بودایی تو نامیدند . اگر این بعد را در خود پیدا کنی خود را .....