کارگاه های برگزار شده

دوره تربیت مربی مشاور و روان درمانگر

بی شک یک از مهمترین دغدغه های مشاوران و درمانگران تاثیرگذاری عمقی تر بر مراجعین است. فنون مشاوره که بر همین اساس و برای همین هدف تدوین شده است در این کارگاه در دو مرحله: LearningRole Playingاجرا می شود.هدف اصلی این کارگاه استفاده از فنون عملی مشاوره در برقراری ارتباط موثر با مراجعین و افزایش تاثیرگذاری مشاوره و درمانگر در ارائه تکلیف و تغییر مراجع است.

ادامه مطلب »

دوره توانمند سازی در حیطه شغلی و تحصیلی

آزمون کتبی دوره توانمندسازی در حیطه شغلی وتحصیلی ویژه دانش پذیرانی که در این دوره شرکت کرده بودند.با حضور نماینده ویژه از سازمان نظام روانشناسی کشوربه قبول شدگان آزمون مدرک معتبر صلاحیت مشاوره شغلی تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعطاء می شود.جمعه ۹ آذرماه ۹۷ - ۹ الی ۱۲ صبح

ادامه مطلب »