روانشناسی

رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن

پرستاری شغل پراسترسی است که پی آمدهای جدی جسمانی و روانی ایجاد می کند. پژوهش حاضر رابطه بین استرسهای شغلی و تاب آوری را با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر رشت بررسی می کند .

ادامه مطلب »

ارتباط موفق جادوی رابطه موثر

انسان موجودیست اجتماعی که بخش عمده ای از فرایندهای زندگی او بر مبنای ارتباط متقابل با همنوعانش مفهوم پیدا می کند. بدون تردید نتایج به دست آمده در زندگی انسان ارتباط مستقیمی با کیفیت ارتباط برقرار کردن او با دیگران دارد.

ادامه مطلب »