مسعود آهوان

مسعود آهوان

                                                مسعود آهوان      rnلیسانسrnمشاوره از دانشگاه خوارزمی تهران(سال 84 تا 88)rnفوقrnلیسانس مشاوره توانبخشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران(سال 89 تا 91)rnدانشجویrnدکترای مشاوره خانواده دانشگاه ازاد بجنوردrn 

ادامه مطلب »